Verksamhet

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.”

Lpfö 18

Under en dag på förskolan får barnen utveckla språklig och matematisk medvetenhet i samtal med varandra och pedagogerna. Vi sätter ord på vad vi gör för att begrepp ska bli förankrade i vardagliga situationer. Både i helgrupp och i smågrupper sker ständigt aktiviteter där barnen erbjuds att arbeta med kreativa uttryckssätt som rörelse, dans, drama, skapande, sång och musik.

Vi erbjuder barnen utflykt en gång i veckan. Då går vi bl.a. till skogen, lekparken eller biblioteket. Det kan också vara att åka skridskor i Kopparhallen, att åka längdskidor eller att gå på knattebio.

En förmiddag i veckan jobbar vi i åldersindelade grupper från 1-5 år från båda avdelningarna där undervisningen anpassas efter den aktuella mognadsnivån för respektive grupp. Vi fördjupar oss i olika aktuella teman. Genom att kontinuerligt träffas så lär barnen känna varandra och de får träna på att samarbeta. Här byggs en bra grund för kommande skolstart.

Förskolans verksamhet vilar på kristen värdegrund. Vi strävar efter att ge varje enskilt barn det barnet behöver, där de upplever varje dag på förskolan som den bästa!