Värdegrund

Förskolans värderingar bygger på kristen värdegrund, vi ser varje barn som unikt och värdefullt. Vi arbetar efter den ”gyllene regeln” som säger att man behandlar andra som man själv vill bli behandlad. Vi uppmärksammar barnen på etiska dilemman och livsfrågor genom samtal. Bruks förskola är öppen för alla och man behöver inte vara troende för att ha sitt barn här. Alla människor värderas lika högt och vi bemöter varje barn utifrån deras förutsättningar. Vi lyfter fram varandras olikheter och ser dem som en tillgång.

Vi arbetar mot varje form av utanförskap och kränkande behandling. Ditt barn ska känna sig trygg hos oss.

”En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen”, Lpfö 98/ reviderad 2016.